Code of Conduct

Onze missie

Het is onze missie om mensen ertoe te laten doen. 2M doet dit door HR-oplossingen te bieden waarbij mensen op de eerste plaats komen. In de schoenen van onze klanten stappen om waarde op lange termijn toe te voegen en altijd een stapje extra zetten is voor ons heel normaal. Wat levert dat op? Meer dan oplossingen op maat, die direct waarde toevoegen aan de bottom line. Oplossingen die concrete resultaten opleveren. Onze jarenlange ervaring in farma en biotech zorgt ervoor dat we het verschil kunnen maken met relevante en up-to-date producten en diensten. We willen gezien worden als de partij die weet wat belangrijk is om daadwerkelijk groei te realiseren. Voor de kandidaat en de klant. De partij die begrijpt dat het echte werk pas begint als het werk van onze concurrenten normaal gesproken klaar is. En daarom bereid is die extra stap te zetten. De partij die daadwerkelijk investeert in de ontwikkeling van de klant en de kandidaat. En zo bijdraagt aan groei op lange termijn

Bij 2M Recruitment pakken we het heel anders aan.

In onze visie bestaat de perfecte match niet, die moet gecreëerd worden. Dat kost tijd en aandacht. Dat vergt inzicht en expertise. En het vergt extra inzet en drive. Voor ons gaat het niet alleen om selecteren, maar vooral om creëren. Waar anderen stoppen, gaan wij een stap verder. Door profielen te vinden en paden te bewandelen waar organisaties zelf niet aan hadden gedacht. Door tot op de bodem van de organisatie te gaan en de kandidaat de juiste begeleiding en training on the job te geven. Zodat de kandidaat persoonlijk kan groeien en zo de organisatie helpt resultaten te behalen. Eén ding is in ieder geval zeker: u kunt erop vertrouwen dat wij het voor u regelen! Voor, tijdens en na de wedstrijd. Met welk vraagstuk we ook bezig zijn, wij geloven in de kracht van het tot op de bodem uitzoeken. We zetten onze tanden in een probleem, graven elke keer een beetje dieper en laten niet los totdat we resultaten kunnen leveren voor alle partijen. Op die manier kunnen onze klanten erop vertrouwen dat het goed komt. Elke keer weer. We hebben vertrouwen in onze methodes en durven buiten de gebaande paden te treden. De focus ligt op creëren in plaats van selecteren. Zo komen we met oplossingen waar je zelf nog niet aan had gedacht. We willen altijd het beste eruit halen. Daarom begrijpen we onze klanten en kandidaten en dagen we onszelf uit om out-of-the-box te denken. Onze missie wordt ondersteund door de kernwaarden van 2M. Dit alles moet bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor ons betekent duurzaamheid het nastreven van economische prestaties, milieukwaliteit en sociale verantwoordelijkheid. De 2M Group wil een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor nu en voor iedereen in de toekomst. Dit doen we door middel van onderstaande Gedragscode. De Gedragscode is er voor jou. In de Gedragscode stellen we een kader vast waarbinnen alle medewerkers van de 2M Group, niemand uitgezonderd, dagelijks dienen te functioneren. Lees de Gedragscode zorgvuldig door, zorg dat je hem begrijpt en leef hem na.

Jouw verantwoordelijkheden

Naast het lezen van de Gedragscode zijn er een aantal verantwoordelijkheden.

  • Zorg ervoor dat u de risico’s in uw baan begrijpt en hoe u ze kunt beheersen
  • Vraag advies als dingen niet duidelijk zijn
  • Problemen melden. Het is uw plicht om vermoedelijke schendingen van de Gedragscode te melden.

Kernwaarden

Diversiteit en non-discriminatie: De 2M Group streeft naar een divers personeelsbestand. Het werven, aannemen en promoveren van werknemers gebeurt uitsluitend op basis van hun kwalificaties en vaardigheden voor het uit te voeren werk. Geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, religie, geslacht, seksuele geaardheid of handicap wordt getolereerd.

Gezondheid en veiligheid: We streven ernaar om een werkomgeving te creëren die vrij is van incidenten en letsel en om beroepsziekten en gezondheidsproblemen te voorkomen. We verwachten van onze werknemers, op welk niveau ze ook werken, dat ze een actieve rol spelen in het herkennen en corrigeren van onveilige situaties.

Dwangarbeid en kinderarbeid: We maken geen gebruik van dwang- of kinderarbeid en verwachten van onze werknemers dat ze niet buitensporig lang werken. Als werknemers wordt gevraagd over te werken, worden de extra uren gecompenseerd in overeenstemming met de wetgeving.

Intimidatie: De 2M Group tolereert geen pesterijen. We tolereren geen acties of gedrag die vernederend, intimiderend of vijandig zijn. Behandel anderen met respect en vermijd situaties die als ongepast kunnen worden opgevat. Feedback, kritiek en kritische opmerkingen moeten altijd op een gepaste en respectvolle manier worden geuit.

Alcohol en drugs: Rijd niet onder invloed van alcohol of drugs, rook alleen in de daarvoor bestemde ruimtes. Het gebruik van alcohol en/of drugs tijdens het werk is niet toegestaan.

Open communicatie en betrokkenheid van werknemers: We creëren een open en eerlijke werksfeer en ondersteunen openheid en verantwoordelijkheid door onze werknemers te betrekken bij het ontwikkelen en implementeren van onze bedrijfsdoelen. We ondersteunen feedback van werknemers.

Ontwikkeling van werknemers en eerlijke beloning: We ondersteunen onze werknemers in hun groei en persoonlijke ontwikkeling door cursussen of trainingen aan te bieden. We investeren voortdurend in de kennis en vaardigheden van onze werknemers om hun inzetbaarheid op lange termijn te garanderen. We hanteren een eerlijk en concurrerend beloningsbeleid dat rekening houdt met prestaties.

Bescherming van persoonlijke gegevens: We respecteren de privacy van onze werknemers en onze zakenpartners. We houden ons aan goede privacybeschermingspraktijken bij het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Gebruik en bescherming van bedrijfseigendommen en -informatie: Onze medewerkers zorgen goed voor de bedrijfseigendommen van de 2M Group of de bedrijfseigendommen van de klant. Zij houden zich aan de gedragscode met betrekking tot de bescherming van bedrijfsinformatie van zowel de 2M Group als de klant.

Gebruik van IT en elektronische communicatie: Als je in het bezit bent van IT en/of elektronische communicatie, ben je verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze middelen. U mag geen persoonlijke activiteiten uitvoeren met behulp van deze IT- en elektronische communicatiemiddelen. Ook het maken van foto’s en/of video’s van werknemers, collega’s en werklocaties wordt niet getolereerd.

Omkoping en corruptie: Wij doen niet aan omkoping en corrupte praktijken, zoals afpersing en actieve of passieve omkoping. Het is ons beleid om geen geschenken of gunsten te geven of aan te nemen die de objectiviteit van beslissingen van onze werknemers of zakenpartners in twijfel zouden kunnen trekken.

Wat gebeurt er als ik de gedragscode schend?

Overtredingen van de gedragscode en relevante beleidsprincipes kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en mogelijk ontslag. In sommige gevallen kan de 2M Group een overtreding melden bij de relevante autoriteiten, wat ook kan leiden tot juridische stappen en/of boetes.

Als u weet of vermoedt dat iemand de Gedragscode schendt, bent u verplicht dit te melden. Als u niets doet, brengt u de reputatie van de 2M Group in gevaar en kunnen er financiële boetes volgen voor de 2M Group. Wij tolereren geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw melding maakt van een mogelijke schending van de Gedragscode. Sterker nog, alle vergeldingsmaatregelen en dreigementen daarmee tegen werknemers van de 2M Group zullen worden beschouwd als een ernstige schending van onze Code.